நரம்பு தளர்ச்சி

June 4, 2013

நரம்பு தளர்ச்சி குணமாக

விஷ்ணுகிரந்தி இலை, ஓரிதழ் தாமரை, கீழாநெல்லி சேர்த்து அரைத்து கால்கிராம் அளவு இரவு உணவுக்கு முன் பாலில் சாப்பிவிஷ்ணுகிரந்தி இலைடலாம்.

Read More
January 4, 2013

நரம்புத் தளர்ச்சி குறைய

பூனைக்காலி விதை, தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, நிலப்பனை கிழங்கு, நத்தை சூரி விதை, சாலாமிசிரி, சிறுபீளை, அமுக்கரா ஆகியவற்றை எடுத்து சுத்தம்...

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X