சமையல்

November 21, 2012

பிரண்டை துவையல்

தேவையானப்பொருட்கள்: பிரண்டை – 1 கட்டு(பிரண்டை கொடி வகையாகும்.இதில் நுனித் தண்டு மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளவும். மற்ற தண்டு எல்லாம் முற்றலாக...

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X