உலர்ந்த மாம்பூவை தணலிலிட்டு அதன் புகையை தலை மீது படும்படி செய்திட தலைகனம் அகலும்.