நரம்பு

June 4, 2013

நரம்பு தளர்ச்சி குணமாக

விஷ்ணுகிரந்தி இலை, ஓரிதழ் தாமரை, கீழாநெல்லி சேர்த்து அரைத்து கால்கிராம் அளவு இரவு உணவுக்கு முன் பாலில் சாப்பிவிஷ்ணுகிரந்தி இலைடலாம்.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X