கெய்ஸர்களில் உள்ள வெப்பபடுத்தும் சாதனத்தை ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மாற்றினால் தண்ணீர் விரைவில் வெந்நீர் ஆவதோடு மின்சாரமுன் மிச்சமாகும்.