அயர்ன் பாக்ஸ்

February 2, 2013

அயர்ன் பாக்ஸ் பராமரிப்பு

அயர்ன் பாக்ஸின் அடிபாகத்தில் பழுப்பு நிறமான கறை இருந்தால் சோடா மாவை ஈரத்துணியால் கறையின் மீது் தேய்த்தால் போய்விடும்.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X