கொசுத் தொல்லை அகல

உலர்ந்த மாம்பூவை நெருப்பிலிட்டு அதன் புகையை வீடு முழுவதும் நிரப்பச் செய்தால் கொசுக்கள் முற்றிலுமாக அகலும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X