பிரிட்ஜ் பராமரிப்பு

பிரிட்ஜை துடைக்கும் போது ஈரத்துணி கொண்டு துடைக்க கூடாது. உலர்ந்த துணி கொண்டு துடைக்க வேண்டும்.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X