ஃபிளாஸ்கில் ஓர் அங்குலத்திற்குக் கீழ் நிற்கும் வரை ஊற்றினால் நல்ல பாதுகாப்பு இருக்கும்