நான்-ஸ்டிக் பராமரிப்பு

மிதமான தீயிலே நான்-ஸ்டிக் பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.நன்றாகத் தீயை எரியவிட்டு அதில் ஒருபோதும் வெறும் பாத்திரங்களை வைக்கக்கூடாது.

Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X