நான்-ஸ்டிக்

February 2, 2013

நான்-ஸ்டிக் பராமரிப்பு

பாத்திரங்களை மிருதுவான துணி கொண்டோ ஸ்பான்ச் கொண்டோ துடைக்க வேண்டும்.நான்-ஸ்டிக் பாத்திரங்களில் மரகரண்டி அல்லது பிளாஸ்டிக் கரண்டிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.சாதாரணப் பாத்திரங்களோடு...

Read More
February 2, 2013

நான்-ஸ்டிக் பராமரிப்பு

மிதமான தீயிலே நான்-ஸ்டிக் பாத்திரங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.நன்றாகத் தீயை எரியவிட்டு அதில் ஒருபோதும் வெறும் பாத்திரங்களை வைக்கக்கூடாது.

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X