சூரிய நமஸ்காரம்

November 29, 2012

சூரிய நமஸ்காரம்

காலையிலோ, மாலையிலோ சூரியனைப் பார்த்தவாறு சூரிய நமஸ்காரம் செய்வது நல்லது. இவ்வாறு சூரியனைப் பார்த்து சூரிய நமஸ்காரம் செய்யும் சாதகாரின் உடல்...

Read More
Show Buttons
Hide Buttons
ta Tamil
X