ஃபிளாஸ்கில் பாலை கொதிக்கும் நிலையிலோ அல்லது குளிர்ந்த நிலையிலோ ஊற்றி வைத்தால் கெடாமல் இருக்கும்.