அயர்ன் பாக்ஸின் ஹீட்டிங் எலிமென்டை வருடத்திற்கு ஒரு முறை கட்டாயம் மாற்ற வேண்டும்.